Denkavit referentiecase Oracle BI Denkavit referentiecase Oracle BI
Denkavit Oracle BI

Denkavit – Oracle BI

Monitoren van resultaten op veehouderijbedrijven

DenkavitDenkavit is de specialist in voeders voor jonge dieren. Ruim 60 jaar geleden stond Denkavit aan de wieg van de ontwikkeling van kalvermelk. Sindsdien is Denkavit, mede door voortdurend onderzoek, uitgegroeid tot wereldwijd toonaangevend producent op dit gebied. Denkavit is nationaal en internationaal actief met eigen organisaties in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië. De producten zijn wereldwijd verkrijgbaar in ruim 50 landen. Om jonge dieren optimaal te laten groeien en presteren investeert Denkavit bovengemiddeld in onderzoek en ontwikkeling. In de Denkavit laboratoria en onderzoeksbedrijven in Nederland en Frankrijk wordt volop onderzoek gedaan naar duurzame oplossingen die in de praktijk daadwerkelijk resultaat opleveren.

De vleeskalverhouderij is een belangrijke activiteit binnen de Denkavit Groep. Hiertoe werkt Denkavit nauw samen met kalverhouders en lokale gespecialiseerde kalverslachterijen. Als partner staat Denkavit de kalverhouderij terzijde om een gezonde groei van de dieren te waarborgen. Met behulp van Cadran zet Denkavit Oracle Business Intelligence in, waarmee zowel de dieren als de voeding gemonitord worden.

Business Intelligence in de kalverhouderij

Business Intelligence speelt een steeds grotere rol bij Denkavit. Denkavit werkt sinds 2005 met Oracle JD Edwards (JDE) voor de complete backoffice administratie en sinds 2011 met Oracle BI. De in JDE gebouwde maatwerkoplossing voor Denkavit (VPA), is inzetbaar voor een uitgebreide administratie van de kalverhouderijbedrijven. De VPA wordt sinds 2012 gebruikt en blijft groeien in functionaliteit. De toepassingen hierop in Oracle BI groeien hierin mee. Sinds kort kan Denkavit gemakkelijk monitoren op het niveau van het individuele kalf.

Waar eerder al in het JD Edwards gebouwde maatwerksysteem voor de VPA achteraf resultaten op batchniveau naar boven kon brengen, is er nu de mogelijkheid om op het detailniveau van individuele kalveren dit te kunnen doen. Ook kan dit nu op ieder moment, ook wanneer de dieren nog op stal staan.

Integratie iPad, backoffice en BI

Het succes zit in de combinatie van het backoffice systeem, het zogenoemde Veal Farmer Portal (VFP) dat de ontsluiten is op de iPad en in Business Intelligence. Het backoffice systeem biedt de registratiemogelijkheden, terwijl de iPad de gebruikersinterface biedt waarmee de kalverspecialisten tijdens hun stalbezoek data kunnen opvragen en vast kunnen leggen. Oracle BI geeft de inzichten en de signalering op (bij)sturing. Denkavit schakelde Cadran in om voorafgaand aan de implementatie van Oracle BI het ontwerp van het datamodel te toetsen aan het bedrijfsproces, de bestaande administratie en de informatiebehoefte.

Bepalen van kengetallen en meetwaarden

Het bepalen van kengetallen en meetwaarden is een uitdagend proces geweest. Er zijn vele factoren van invloed op de performance van de kalveren, zoals management, voeding en gezondheidsstatus. Daarnaast is het van belang dat alle meetwaarden en kengetallen duidelijk zijn, zodat iedereen die gegevens invoert dit op dezelfde manier doet. In het beginstadium van de implementatie van VPA kwam naar voren dat er verschillende interpretaties kunnen zijn op kernwaarden, waardoor het vergelijken tussen bedrijven en in eindresultaat ook een vertekend beeld zou kunnen krijgen. Door de verschillende meetwaarden goed te definiëren is nu eenduidig over alle stallen te rapporteren.

Interactieve dashboards

De resultaten in VPA kunnen op dierniveau zijn, maar ook hoeveel voeding verstrekt is, of dat nog voorradig is op het bedrijf, kan gecheckt worden. Doordat deze data continue beschikbaar is, kan indien nodig ook snel bijgestuurd worden. Om snel bij te kunnen sturen ontsluiten interactieve dashboards in Oracle BI de informatie om direct tot de juiste inzichten te komen. Een voorbeeld hiervan is wanneer de verwachte voeropname niet gehaald wordt op een bepaalde stal. Dit zou kunnen betekenen dat de kalveren niet fit zijn, of dat het voersysteem niet naar behoren werkt. Doordat dergelijke data direct zichtbaar is, kan hier gelijk naar gekeken worden in de stal. De dashboards brengen deze informatie overzichtelijk naar voren. Dezelfde informatie wordt in de vorm van een PDF ook aan het Veal Farmer Portal (VFP) gelinkt, zodat deze ook offline bij een bezoek aan een stal is op te vragen en met de kalverhouder doorgenomen kan worden. Om dit voor elkaar te krijgen, zijn er binnen Oracle BI slimmigheden toegepast. De analyses, die de grafieken en details laten zien, kennen namelijk een paradox. Een voorbeeld hiervan heeft betrekking op het uitvalpercentage in de stal. Er wordt gerapporteerd op de uitgevallen kalveren tijdens de stalperiode (bijvoorbeeld door een ongeval of ziekte), maar het uitvalpercentage gaat over het totaal aantal kalveren in de stal. De lijst met uitgevallen kalveren moet alleen de uitgevallen kalveren bevatten en niet alle kalveren in de stal. De grafieken met percentages, die aangeven waardoor een kalf is uitgevallen, werken vervolgens wel weer alleen t.o.v. de uitgevallen dieren (en niet de totaal aantal kalveren op stal). Oracle BI stelt Denkavit in staat ondanks dit soort paradoxen, in haar informatiebehoefte te voorzien, waardoor Denkavit nog nauwkeuriger alle cijfers kan monitoren.

Andere kengetallen

De kalverhouder streeft continue naar goede performance van de kalveren en zijn bedrijf. Doordat vele meetwaarden en kengetallen op individueel niveau geanalyseerd kunnen worden, kunnen dieren onderling binnen dezelfde stal vergeleken worden, met resultaten uit het verleden, maar ook tussen bedrijven kunnen vergelijkingen gemaakt worden. Hiervoor is het Kalfwaardecijfer gedefinieerd. Dit getal wordt per kalf gemeten en vergeleken met kalveren in andere koppels. Dankzij dit Kalfwaardecijfer kan gekeken worden hoe een kalf of koppel presteert ten opzichte van vergelijkbare kalveren of koppels. De grondslag voor dit cijfer wordt gevormd door een andere belangrijke meetwaarde, de gemiddelde dagelijkse groei. BI monitort en signaleert onder andere op deze belangrijke kengetallen.

Productontwikkeling

Kwaliteit en voedselveiligheid zijn belangrijke kernwaarden van Denkavit. In het eigen laboratorium analyseert Denkavit al haar inkomende grondstoffen, welke in het productieproces toegelaten worden als ze aan de standaard wettelijke eisen én de aanvullende eisen van Denkavit voldoen. Met behulp van Oracle BI kan Denkavit de kwaliteit van inkomende grondstoffen en geproduceerde producten continue meten en beoordelen. Ook voor onderzoek en ontwikkeling is dit erg belangrijk. Wanneer uit BI blijkt dat processen geoptimaliseerd kunnen worden, worden productielijnen verbeterd en indien nodig vernieuwd. Daarnaast kan een nauwkeurigere planning en forecasting gemaakt worden dankzij Oracle BI.

Toekomst: koppeling Big Data en IoT

Er zijn mogelijkheden om bijvoorbeeld met behulp van sensoren in voorraadsilo’s of in machines data te generen. Met behulp van Internet of Things, kunnen al deze sensoren veel data doorgeven. Door deze grote hoeveelheid data op te slaan en te analyseren kunnen mogelijke verbanden worden ontdekt en kan er snel geanticipeerd worden. De mogelijkheden van Business Intelligence zijn eindeloos!