Artikel BI - Op naar de vijfde dimensie Artikel BI - Op naar de vijfde dimensie
business-intelligence vijfde dimensie

BI – Op naar de vijfde dimensie

Logo candran analytics

Alles te weten komen over BI & Analytics?

Cadran-analytics.nl is hier dé plek voor. Ontdek de mogelijkheden van Business Intelligence & Analytics tools om waardevolle inzichten te krijgen in uw data.

Oracle BI – Overpeinzingen (2) – Cadran publiceert een reeks artikelen over het gedachtegoed rondom Oracle Business Intelligence in combinatie met Oracle JD Edwards. In deze artikelen komen diverse overwegingen en overpeinzingen aan bod, die behulpzaam kunnen zijn in het maken van de juiste beslissingen bij de implementatie en toepassing van beide systemen. In dit tweede artikel wordt ingegaan op het sterschema.

Sterschema

Ralph Kimball heeft het over dimensioneel modelleren. Zijn theorieën en wetenschappelijke verhandelingen dateren al van ver voor de tijd van business intelligence softwareoplossingen. Dit gedachtegoed is echter wel de bakermat geweest voor wat in de fysieke en in de logische laag van Oracle BI het sterschema vormt. Het sterschema is de representatie of visuele weergave van de feiten of meetwaarden en hun relatie tot de relevante dimensies.

In abstracte zin:

Een concreet sterschema:

Artikel BI -Vijfde dimensie Concrete

Feit

Een feit is bijvoorbeeld Omzet. Meerdere feiten, die op hetzelfde niveau direct in lijn liggen met elkaar, zijn te herkennen als het bijvoorbeeld gaat om Omzet in Valuta, met bijbehorende Aantallen en Kostprijs Verkopen. Een feit zal altijd een vorm van aggregatie moeten kennen, zodat deze data te groeperen is. Dit kan bijvoorbeeld een telling (bv Aantal Facturen) of een sommering (bvOmzetbedrag) zijn. Een feit is niet zomaar direct een KPI (Key Performance Indicator). Dit wordt het pas wanneer aan een cijfer een waardering (goed of slecht) of wanneer een doel, norm of budget wordt meegegeven.

De toegevoegde waarde van een feit binnen Oracle BI wordt pas verkregen wanneer een feit van een eenduidige bedrijfsdefinitie wordt voorzien, die wordt gekoppeld aan de implementatievraagstukken binnen Oracle JD Edwards. Wat is omzet? Omzet zou gedefinieerd kunnen worden als het totaal van alle bedragen die gefactureerd zijn. Direct spelen dan vervolgvragen:

  • Wat is het bedrag (bv Welke valuta speelt hierbij)?
  • Wat is gefactureerd (bv Factuurdatum gevuld of pas na het posten van de Sales Update)?
  • Welke datum wordt hierbij gehanteerd (bv Factuur- of juist Grootboekdatum)?

Vervolgens spelen meer detailvragen, zoals:

  • Hoe dienen creditorders hierin te worden gezien?
  • Welke ordertypes zijn van toepassing?
  • Welke statuscodes of holdcodes hebben hier mogelijk invloed op?
  • Hoe moet met interne (onderlinge leveringen) versus externe omzet worden omgegaan?
  • Hoe moet met (betalings)kortingen worden omgegaan?

Pas als op deze en andere detailvragen antwoord kan worden gegeven en er consensus over bestaat, kan het feit Omzet in Oracle BI een juiste rol gaan spelen. Deze definities dienen goed gedocumenteerd te worden en liefst binnen Oracle BI herkenbaar en opvraagbaar te zijn.

Dimensie

Een dimensie kan herkend worden voor elke keer dat het woord per bij een feit wordt genoemd:

  • Wat is de Omzet per Klant?
  • Wat is de Omzet per Maand?

Een dimensie zal eveneens goed gedefinieerd moeten worden. Wat is een Klant precies en hoe is deze te herkennen? Is dat elke persoon, die ooit in de Debiteurenadministratie is voorgekomen, of is dit iemand die het zoektype C in het adresboek heeft?

De informatie, die gerelateerd kan worden aan een feit of aan een dimensie, worden Attributen genoemd. Bij een feit zoals Omzet kan hier op het laagste detailniveau aan bijvoorbeeld het factuurnummer worden gedacht. Bij een dimensie zoals Klant kan hierbij aan deLand worden gedacht. In Oracle BI gaan Attributen zich gedragen als dimensies. Het is zaak attributen net zo goed te definiëren. Wat is precies Land? Is dat bijvoorbeeld het land van de fysieke locatie?

Zo ontstaat uiteindelijk een bedrijfsinformatiemodel (of Common Enterprise Information Model, zoals Oracle dit noemt) dat kan gaan voorzien in One Version of the Truth. In het volgende artikel in deze reeks wordt ingegaan op het samenspel tussen feiten en dimensies.

Hiërarchie

Wanneer een dimensie ook een structuur kent, spreekt men van een hiërarchie.

Een voorbeeld is de dimensie Product, die mogelijk in hoofdgroepen en daarbinnen in subgroepen is ingedeeld. In Oracle JD Edwards zal deze indeling waarschijnlijk zijn onder gebracht in Categoriecodes. De betekenis en interpretatie hiervan wordt dan essentieel. Een ander bekend voorbeeld is de dimensie Tijd, die de duidelijke kalenderstructuur kent. Dit biedt voor Oracle BI diverse mogelijkheden op het gebied van Drill Down, Roll Up, Zoom In, Zoom Out, maar ook van weergavemogelijkheden en aggregatieniveaus.

In mijn volgende artikel zal het samenspel tussen feiten en dimensies aan de hand van voorbeelden verder worden toegelicht.

De implementatie van een BI-oplossing is meer dan de implementatie van een softwareoplossing. De visie van Cadran is gericht op het bepalen van de juiste informatie, die op het juiste moment bij de juiste mensen in uw organisatie beschikbaar is. Daarbij is een gedegen projectaanpak zeer belangrijk om de valkuilen van een dergelijke implementatie te voorkomen. BI gaat namelijk niet over het ontwikkelen van rapporten of het creëren van mooie dashboards. BI gaat over het managen van uw organisatie en Cadran is uw partner als het gaat om Business Intelligence en JD Edwards. Wilt u meer weten?

Neem contact op 

 

Rick-Brobbel

Auteurr: Rick Brobbel
BI Consultant bij Cadran Consultancy